Misha Waks's Portfolio

"Untitled" No12

„The Winter 2020 Nikkei SDGs Forum Symposium - Sustainable Development Goals - ( 26-27 Novembre 2020 ) participants discussed various ways business innovation and digital transformation could help create a more sustainable world”. Advertisement in Financial Times Wednesday 27 January 2021 

I took some great quotes from this „article” participants and some manipulated and changed to make it even greater and idealic. I put it to the vegan pill capsules and I added tree seed in it.

Big words like medicine are supposed to calm us down and give us positive perspective, but the truth is that not much has changed since the 1960s. Politicians, owners of huge companies are doing too little. Having so much money and doing nothing is a crime against nature and humanity. This cynical game takes us nowhere. Words, words, words.

Referring to the works of Joseph Beuys, each of us is an artist, just as each of us can have a positive impact on the world around us. Let us not expect politicians or large corporations to save us or our planet. We ourselves can save ourselves. We can be the medicine, our actions can contribute to changing the world for the better. Deeds, deeds, deeds.


Technique: Financial Times fragments, tree seeds, vegan pill capsule 

Year: 2021


Shows: 

Beuyes for future 2021 in GG3 Berlin 

https://gg3.eu/en/beuys-for-future-2/

Restoration: Now or Never in SAS London 

https://www.saveartspace.org/restoration"Bez tytułu" Nr12

„Zimowe sympozjum forum Nikkei SDGs 2020 - cele zrównoważonego rozwoju - (26-27 listopada 2020) uczestnicy dyskutowali na temat różnych sposobów, w jakie innowacje biznesowe i transformacja cyfrowa mogą pomóc w tworzeniu bardziej zrównoważonego świata”. 

Reklama w Financial Times w środę 27 stycznia 2021r.

Wziąłem kilka wspaniałych cytatów w tego „artykułu”, niektóre zmanipulowałem i zmieniłem by były jeszcze wspanialsze i idealistyczne. Umieściłem cytaty w wegańskich kapsułkach na leki i dodałem do nich nasiona drzew.

Wielkie słowa niczym lekarstwa mają nas uspokoić dać nam pozytywną perspektywę ale prawda jest taka, że od lat 60 nie wiele się zmienia. Politycy, właściciele ogromnych firm robią za mało. Mając tyle pieniędzy i nie robiąc nic popełniają zbrodnią przeciwko naturze i ludzkości. Ta cyniczna gra prowadzi nas do nikąd. Słowa, słowa, słowa. 

Nawiązując do Twórczości Josepha Beuysa, każdy z nas jest artystą tak samo jak każdy z nas może mieć pozytywny wpływ na otaczający nas świat. Nie oczekujmy, że politycy czy wielkie korporacje uratują nas i planetę. To my sami możemy uratować siebie. To my możemy być lekarstwem to nasze działania mogą przyczynić się do zmiany świata na lepsze. Czyny, czyny, czyny. 


Technika: Fragmenty Financial Times, nasiona drzew, wegańskie kapsułki

Rok: 2021


Wystawy: 

Beuyes for future 2021 w GG3 Berlin 

https://gg3.eu/en/beuys-for-future-2/

Restoration: Now or Never w SAS Londyn 

https://www.saveartspace.org/restoration