Misha Waks's Portfolio


Grandmother wounds mother, mother wounds daughter, both of them hurts daughter.

Misha Waks studies family relationships, traditions and social mechanisms that mainly affect women - in a global and intercultural perspective. The first exhibition is devoted to the analysis of broadly understood educational traditions in relation to women. The truths about people, which are still valid not only in Poland but also in the world, take the form of a coherent journey. We start from the kitchen with pastries, we pass a living room with a vagina, a pile of boards symbolizing a home hearth, a bedroom with a torn mattress and a room without windows.

We walk through the abandoned apartment which Misha Waks deliberately chose for the needs of the exhibition. Dark corridors in which the artist, in the degradation of the planet as Mother Earth, looks for contexts and reveals the shameful facts of an analogous spiral of violence against women. It is worth noting that Misha Waks has his own dictionary, in which the word "molding" means forceful pressures on the upbringing of women and the way humans adjust and "knead" the planet to their needs, resulting in accelerated climate change. Misha provides art lovers of the "acids of the present" type. The characteristic of his observations through art is a challenge for the viewer, it forces us to reflect, silence, and leaves us lonely among the victims. The artist smuggles his aesthetic beauty in careful artifacts - installations, sculptures, paintings.


Michalina Kornatowska


Babka rani matkę, matka rani córkę, obie ranią córkę. Misha Waks bada relacje rodzinne, tradycje i mechanizmy społeczne dotykające głównie kobiet - w ujęciu globalnym i międzykulturowym. Pierwsza wystawa poświęcona jest analizie szeroko pojętych tradycji wychowawczych w odniesieniu do kobiet. Prawdy o ludziach, które nadal obowiązują nie tylko w Polsce, ale i na świecie przybierają formę spójnej wędrówki. 

Zaczynamy od kuchni z wypiekami, mijamy salon z vaginą, stos desek symbolizujący ognisko domowe, sypialnię w niej rozdarty materac oraz pokój bez okien. Po mieszkaniu, z którego na potrzeby wystawy Misha Waks celowo wybrał opuszczony lokal do remontu przechodzi się mrocznymi korytarzami, w których artysta w degradacji planety, jako Matki Ziemi, szuka kontekstów i odsłania wstydliwe fakty analogicznej spirali przemocy wobec kobiet. Warto zauważyć, że Misha Waks tworzy swój słownik, w którym słowo "formowanie" oznacza siłowe naciski na wychowanie kobiet i tak, jak człowiek dopasowuje i "ugniata" planetę do swoich potrzeb, czego skutkiem są przyspieszone zmiany klimatyczne. Misha funduje miłośnikom sztuki różnego typu "kwasy współczesności". Charakterystyczny zmysł jego obserwacji poprzez sztukę jest wyzwaniem dla oglądającego, zmusza do refleksji, wycisza, zostawia nas osamotnionych z problemem. Swojego rodzaju piękno estetyczne artysta przemyca w starannych artefaktach - instalacjach, rzeźbach, obrazach.


Michalina Kornatowska