Misha Waks's Portfolio

„Huj”

Dimensions: 150x130cm   
Technique: Acrilic on canvas   
Year: 2022

Huj 

Łatwiej powiedzieć niż namalować? No bo jaki powinien być? Długi, duży, mały, gruby? Czy napisać go, użyć pędzla? Zrobić błąd w pisowni czy może zapisać poprawnie tak jak nikt tego nie uczy w szkole? No więc jaki ma być ten chuj i co ma w sumie wyrażać? Czy powinien być taki by stanął krytykom, krytyczkom osobą krytykującym w gardle, a może taki który głęboko wejdzie publiczności do dupy, czy może taki, który zadowoli każdą osobę kuratorującą. Czym jest ten huj? Może protestem, sprzeciwem jak ten rzucony przez ukrainca w stronę rosyjskiego statku z wyspy węży, może po prostu takim beztroskim wulgarnym żartem opisującym nasze czasy albo krótkim komentarzem na temat zjadającej swój ogon sztuki. 

W kontekście praw kobiet obraz podkreśla potrzebę rzucenia wyzwania zdominowanemu przez mężczyzn językowi i normom kulturowym, które utrwalają nierówność płci. Użycie błędnie napisanego słowa „Huj” może być postrzegane jako komentarz do dynamiki władzy w społeczeństwie i potrzeby kwestionowania dominujących narracji. Można to również interpretować jako obalenie tradycyjnych norm artystycznych, ponieważ błędna pisownia podważa ideę tego, co stanowi „właściwy” język i sztukę. Obraz stawi pytania dotyczące roli języka i sztuki w kształtowaniu norm kulturowych oraz utrwalaniu lub kwestionowaniu nierówności płci. Zachęca nas do refleksji nad dynamiką władzy tkwiącą w języku i do dążenia do bardziej inkluzywnych i sprawiedliwych form artystycznej ekspresji.

Huj

Easier said than painted? Well, what should it be like? Long, big, small, fat? Should I write it, use a brush? Make a spelling mistake or write it correctly like no one teaches you in school? So, what is this dick supposed to be and what is it supposed to express? Should it be such that it would stop the critics in the throat, or maybe one that will go deep into the audience's ass, or maybe one that will satisfy every curator. What is this huj? Maybe a protest, a device like the one thrown by a Ukrainian at the side of a Russian ship from the island of snakes, maybe just such a carefree vulgar joke describing our times or a short commentary on art eating its tail. Finally, a question. In the context of women's rights, the image highlights the need to challenge the male-dominated language and cultural norms that perpetuate gender inequality. The use of the misspelled word "Huj" can be seen as a commentary on the power dynamics in society and the need to challenge dominant narratives. It can also be interpreted as a subversion of traditional artistic norms, as misspellings undermine the idea of ​​what constitutes "proper" language and art. The film will raise questions about the role of language and art in shaping cultural norms and perpetuating or challenging gender inequalities. It invites us to reflect on the power dynamics inherent in language and to strive for more inclusive and equitable forms of artistic expression.