Misha Waks's Portfolio

"Rape"

A random story heard on the radio while driving a car. Two men rape a minor girl after three weeksare caught and put in jail. I sit down in the evening and, without thinking about what I heard a few hours earlier, I paint faces with watercolor, which appear on the paper by themselves.


Technique: 3 x 90/134 mm Watercolor on cardboard

Year: 2019„Gwałt”

Przypadkowa historia usłyszana w radio podczas jazdy samochodem. Dwóch mężczyzn gwałci nieletnią dziewczynę po trzech tygodniach zostają złapani i obsadzeni w więzieniu. Siadam wieczorem i nie myśląc o tym co usłyszałem kilka godzin wcześniej maluję akwarelą twarze, które same pojawiają się na papierze.


Technika: 3 x 90/134 mm Akwarela na kartonie
Rok: 2019
"The Word Made Man" 

On the websites of the portals, where there are advertisements of ladies for escort, massage or sex, you can find customer comments and their ratings. The word at the service of the body, the body at the service of man, man to man.


Technique: Projection from a projector

Year: 2020


„Słowo człowiekiem się stało”

Na stronach portali, w których znajdują się ogłoszenia pań do towarzystwa, masażu lub seksu można znaleść komentarze klientów oraz ich oceny.Słowo w służbie ciała, ciało w służbie człowiekowi, człowiek człowiekowi.


Technika: Projekcja z rzutnika
Rok: 2020
"Without face"

This work deals with two themes of today's identity and anonymity. If we are not on social media, we do not actively use technology, we lose access to many contacts, events and opportunities. The presence or absence of the Internet affects us and our lives. There is talk of excluded generations, faceless generations or people who consciously choose such a path for whom, paradoxically, face-to-face contact makes more sense. The second topic is anonymity as a rule of using illegal, indecent and inappropriate things and a way to avoid responsibility and impunity.


Technique: 4 x 20/20/4 cm Acrylic on canvas

Year: 2019„Bez twarzy”

Ta praca porusza dwa tematy dzisiejszej tożsamości i anonimowości. Jeśli nie ma nas w social mediach, nie korzystamy czynnie z technologi to tracimy dostęp do wielu kontaktów, wydarzeń i możliwości. Obecność w internecie lub jej brak wpływana nas i na nasze życie. Mówi się o pokoleniach wykluczonych, pokoleniach bez twarzy lub osób świadomie wybierających taką drogę dla, których paradoksalnie kontakt twarzą w twarz ma większy sens. Drugi temat to anonimowość jako reguła korzystania z rzeczy nielegalnych, nieprzyzwoitych, niestosownych oraz sposób na uniknięcie odpowiedzialności i bezkarność.


Technika: 4 x 20/20/4 cm Akryl na płótnie
Rok: 2019