Misha Waks's Portfolio

„The king is dead long live the king”

Dimensions: Acrilic on canvas
Technique: 150x130cm
Year: 2022

Umarł król niech żyje Król 

„Umarł król niech żyje król” to obraz powstały w roku śmierci królowej Elżbiety II. Tytuł obrazu sugeruje komentarz do przejścia władzy i kontynuacji monarchii w obliczu zmian i przewrotów. Obraz przedstawia koronę, która wydaje się być zmyta z płótna, tworząc miejską, rozpadającą się estetykę, która sugeruje rozpad tradycyjnych struktur władzy i pojawienie się nowych głosów i perspektyw. Obraz można interpretować jako mocne stwierdzenie o trwałości praw kobiet i znaczeniu kontynuowania walki o równouprawnienie płci, nawet w obliczu przeciwności losu. Królowa Elżbieta II była zagorzałą orędowniczką praw kobiet i równości płci przez całe swoje panowanie, a jej rola jako potężnej kobiety-przywódczyni jest ważną częścią jej dziedzictwa. Wizerunek wypłukiwanej z obrazu korony może symbolizować rozpad patriarchalnych struktur władzy i pojawienie się nowych, różnorodnych głosów w społeczeństwie.


King is dead long live the king 

"The King is Dead, Long Live the King" is a painting created in the year of Queen Elizabeth II's death. The title of the painting suggests a commentary on the transition of power and the continuation of the monarchy, even in the face of changes and upheavals. The painting depicts a crown that seems to have been washed off the canvas, creating an urban, crumbling aesthetic that suggests the dissolution of traditional power structures and the emergence of new voices and perspectives. The image can be interpreted as a strong statement about the durability of women's rights and the importance of continuing to fight for gender equality, even in the face of adversity. Queen Elizabeth II was a staunch advocate for women's rights and gender equality throughout her reign, and her role as a powerful female leader is an important part of her legacy. The image of the crown being washed out of the painting may symbolize the disintegration of patriarchal power structures and the emergence of new, diverse voices in society.